Algemene voorwaarden

Informatie over de Abonnement Lessen
Per seizoen zijn er 38 lessen of 19 om-de-week lessen. Vaste lesdagen zijn dinsdag en woensdag, met de mogelijkheid tot een inhaal les op een ma/do/vr indien mogelijk. Elk abonnement werkt met een opzegtermijn van 1 maand. U zit dus niet gelijk aan een heel seizoen vast na inschrijving. Cursisten jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW, voor cursisten vanaf 21 jaar geldt 21% BTW. De tarieven zijn per persoon/per maand en dienen per automatisch incasso over 10 maandelijkse termijnen (op de 1e van de desbetreffende maand), overgemaakt te worden. Tenzij anders besproken. Vroegtijdige beëindiging van een seizoensabonnement is enkel mogelijk met 1 maand opzegtermijn. Na bekendmaking door de leerling of ouder, dient er nog één extra maand lesgeld betaald te worden, zelfs al komt de leerling niet meer op les.

Beëindiging Abonnementen/ Losse lessen.
Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat de leraar ten alle tijden het uitzonderlijk recht heeft een abonnement vroegtijdig te beëindigen. Dit kan in overleg met de ouders wanneer er te weinig progressie blijkt, of wanneer de leerling of ouder(s) onwenselijk gedrag vertoont/vertonen en wanneer een dergelijke waarschuwing niet tot verbetering heeft geleidt.

Afwezigheid
-Bij de afwezigheid van de leerling – om welke reden dan ook – kan geen lesgeld terug gegeven worden. Bij ziekmelding mag de leerling een inhaal les aanvragen bij de docent. Deze inhaalles kan echter niet gegarandeerd worden.

-Het is wel mogelijk om van te voren een les incidenteel te verschuiven naar een andere tijd of dag. Een dergelijke aanvraag dient minimaal 48 uur van te voren ingediend te worden via e-mail of whatsapp. Zo staat de aanvraag zwart op wit en kan er nooit een discussie ontstaan over het aantal uur ten opzichte van de lestijd.

-Leerlingen die losse lessen hebben (met factuur achteraf), in plaats van een abonnement, dienen zich ook te houden aan de 48 uur regel voor afmeldingen/verschuiving van les. Mocht de leerlingen te laat afzeggen of zelfs niet opdagen dan is Pianoschool Matthijs genoodzaakt de volledige les alsnog in rekening te brengen op de factuur. Dit omdat de betreffende lestijd gereserveerd stond en er binnen 48 uur geen andere leerling/ overig werk kon worden ingepland.

Ophalen/ brengen & start en eindtijden
Aangezien de leslocatie in 2021 niet over een aparte wachtruimte beschikt vragen wij alle leerlingen om pas aan te bellen (max.)2 minuten voor aanvang van de lestijd. (tenzij het keihard regent.) Dus liever niet om 7 minuten voor starttijd al. Ook vragen wij ouders hun kind op tijd op te halen.

Kosten Lesboeken
Pianoschool Matthijs maakt gebruik van zowel lesboeken/methodes als eigen materiaal. Kopietjes uit eigen boeken worden afgewisseld met een gedegen lesmethode zoals ‘De Haske keyboard World’ en ‘Alfred’s piano methode’. Daarnaast schrijft Matthijs ook liedjes uit voor studenten die graag een bekent nummer willen spelen. ‘Van Disney!’..of: ‘Van de radio’. De lesboeken die voornamelijk voor de jongeren worden gebruikt zijn voor eigen rekening. Dit boek blijft dus van de leerling en zal altijd een waardevolle studie hulp blijven. Daarnaast raakt de leerling deze ook minder snel kwijt in vergelijking met losse papiertjes.

Menu